Indochina Lines nhận vận chuyển thực phẩm khô từ Hà Nội đi Nhật Bản