FMC

FMC điều tra hãng tàu Wan Hai về phí lưu container

FMC

FMC điều tra hãng tàu Wan Hai về phí lưu container Ủy ban Hàng hải Liên bang Mỹ (FMC) đã thông báo rằng Wan Hai đang bị điều tra vì có thể vi phạm qui định đối với các khoản phí liên quan đến việc hoàn trả container. Ủy ban Hàng hải Liên bang Mỹ […]

FMC dự kiến đề xuất điều chỉnh Đạo luật vận chuyển

FMC

FMC dự kiến đề xuất điều chỉnh Đạo luật vận chuyển Ủy ban Hàng hải Liên bang Mỹ (FMC), Daniel Maffei dự kiến đề xuất điều chỉnh các quy định vận chuyển đã lỗi thời để phù hợp với những thay đổi đã diễn ra trong ngành vận tải container trong thập kỷ qua, thúc […]