Điều kiện FAS: Tên cảng bốc hàng quy định – Incoterm 2020

Điều kiện FAS

Điều kiện FAS: Tên cảng bốc hàng quy định – Incoterm 2020

FAS là một điều kiện trong Incoterms. Điều kiện này chỉ áp dụng với vận tải biển hoặc vận tải đường thủy nội địa.
Điều kiện FAS: Tên cảng bốc hàng quy định - Incoterm 2020
Điều kiện FAS: Tên cảng bốc hàng quy định – Incoterm 2020

FAS (Free along side) “Giao dọc mạn tàu” có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dọc mạn con tàu do người mua chỉ định (ví dụ đặt trên cầu cảng hoặc trên xà lan) tại cảng giao hàng chỉ định. Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa di chuyển khi hàng hóa được đặt dọc mạn tàu, và người mua chịu mọi chi phí kể từ thời điểm này trở đi.

Các bên nên quy định càng rõ càng tốt về địa điểm xếp hàng tại cảng giao hàng chỉ định, vì mọi chi phí và rủi ro về hàng hóa tới địa điểm đó do người bán chịu và các chi phí này và chi phí làm hàng có thể thay đổi tùy tập quán từng cảng.
Người bán, hoặc phải đặt hàng hóa dọc mạn tàu hoặc mua sẵn hàng hóa đã được giao như vậy. Từ “mua sẵn” ở đây áp dụng cho việc bán hàng nhiều lần trong quá trình vận chuyển (bán hàng theo lô) rất phổ biến trong mua bán hàng nguyên liệu.
Khi hàng được đóng trong container, thông thường người bán phải giao hàng cho người chuyên chở tại bến, chứ không giao dọc mạn tàu. Trong trường hợp này, điều kiện FAS là không phù hợp, mà nên sử dụng điều kiện FCA.
Điều kiện FAS yêu cầu người bán phải làm thủ tục thông quan xuất khẩu (nếu có). Tuy vậy, người bán không có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu, trả các khoản thuế nhập khẩu hoặc làm thủ tục thông quan nhập khẩu.

Quyền và trách nhiệm mỗi bên trong điều kiện FAS

A. Người bán phải

 • A.1. Cung cấp hàng hóa phù hợp với hợp đồng
Cung cấp hàng hoá và hóa đơn thương mại, hoặc thông điệp điện tử tương đương của nó, phù hợp với hợp đồng bán và bất kỳ chứng từ khác (bằng chứng khác) về sự phù hợp có thể được yêu cầu bởi hợp đồng.
 • A.2. Giấy phép, ủy quyền và hình thức Làm
Người bán có trách nhiệm cung cấp và hỗ trợ theo yêu cầu của người mua bất kỳ giấy phép xuất khẩu hoặc ủy quyền chính thức nào khác cần thiết cho việc xuất khẩu hàng hoá.
 • A.3. Hợp đồng vận chuyển và bảo hiểm
a) Hợp đồng vận chuyển
Không có nghĩa vụ.
b) Hợp đồng bảo hiểm
Không có nghĩa vụ.
 • A.4. Vận chuyển
Cung cấp hàng hóa cùng với tàu được chọn tại nơi bốc hàng do người mua chỉ định tại cảng giao hàng được chỉ định vào ngày hoặc trong khoảng thời gian được quy định và theo cách thức thông thường tại cảng.
 • A.5. Chuyển các rủi ro
Theo các điều khoản của B.5., Chịu mọi rủi ro mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa cho đến khi chúng được giao theo A.4.  Tức chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa di chuyển trước khi hàng hóa được đặt dọc mạn tàu.
 • A.6. Phân chia chi phí
Theo các điều khoản của B.6., Thanh toán mọi chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến khi chúng được giao theo A.4.
 • A.7. Thông báo cho người mua
Cung cấp cho người mua thông báo đầy đủ rằng hàng hóa đã được giao cùng với tàu được chọn.
 • A.8. Bằng chứng giao hàng, tài liệu vận chuyển hoặc tin nhắn điện tử tương đương
Cung cấp cho người mua chi phí của người bán bằng chứng từ thông thường về bằng chứng giao hàng theo A.4.
Làm cho người mua theo yêu cầu, rủi ro và chi phí của người mua, mọi hỗ trợ trong việc lấy tài liệu vận tải (ví dụ, một hóa đơn thương lượng vận đơn biển không thể thương lượng, tài liệu đường thủy nội địa).
Khi người bán và người mua đã đồng ý giao tiếp bằng hình thức điện tử, tài liệu được đề cập trong các đoạn trên có thể được thay thế bằng một thông báo trao đổi dữ liệu điện tử tương đương (EDI).
 • A.9. Kiểm tra – đóng gói – đánh dấu
Thanh toán chi phí của các hoạt động kiểm tra đó (chẳng hạn như kiểm tra chất lượng, đo lường, cân, đếm) cần thiết cho mục đích đặt hàng theo ý của người mua.
Cung cấp như là bao bì chi phí của mình (trừ khi nó là bình thường đối với thương mại cụ thể để vận chuyển hàng hóa của mô tả hợp đồng giải nén) đó là cần thiết cho việc vận chuyển hàng hoá. trong trường hợp các trường hợp liên quan đến việc vận chuyển được người bán biết trước khi hợp đồng bán được ký kết.
Bao bì phải được đánh dấu thích hợp .
 • A.10. Các nghĩa vụ khác
Làm cho người mua theo yêu cầu, rủi ro và chi phí của người mua, mọi hỗ trợ trong việc nhận bất kỳ tài liệu hoặc tin nhắn điện tử tương đương nào (ngoài những thông tin được đề cập trong A.8.) Đã ban hành hoặc được truyền đi tại quốc gia giao hàng và / hoặc xuất xứ mà người mua có thể yêu cầu xuất khẩu và / hoặc nhập khẩu hàng hóa và. khi cần thiết, cho quá cảnh của họ thông qua một quốc gia khác.
Cung cấp cho người mua, theo yêu cầu, với các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm.
Điều kiện FAS: Tên cảng bốc hàng quy định - Incoterm 2020
Điều kiện FAS: Tên cảng bốc hàng quy định – Incoterm 2020

B. Người mua phải

 • B.1. Thanh toán giá
Thanh toán giá theo hợp đồng bán hàng.
 • B.2. Giấy phép, ủy quyền và thủ tục
Tự chịu rủi ro và chi phí cho bất kỳ giấy phép xuất khẩu và nhập khẩu hoặc ủy quyền chính thức nào khác và thực hiện tất cả các thủ tục hải quan đối với việc xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa và khi cần thiết, để vận chuyển qua quốc gia khác.
 • B.3. Hợp đồng vận chuyển
Hợp đồng với chi phí của mình cho việc vận chuyển hàng hóa từ cảng vận chuyển được đặt tên.
 • B 4. Nhận giao hàng
Hãy giao hàng theo A.4.
 • B.5. Chuyển giao rủi ro
Chịu mọi rủi ro mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa kể từ khi giao hàng theo A.4.
Nếu người mua không thực hiện nghĩa vụ của mình theo B.2., Chịu mọi rủi ro thêm về mất mát hoặc thiệt hại cho hàng hóa phát sinh do đó và người mua không đưa ra thông báo theo B.7, hoặc tàu được chọn không đến đúng giờ, hoặc không thể lấy hàng, hoặc đóng hàng sớm hơn thời gian quy định, chịu mọi rủi ro mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa từ ngày đã thỏa thuận hoặc ngày hết hạn của thời hạn quy định để giao hàng tuy nhiên, với điều kiện là hàng hoá đã được hợp pháp hóa hợp đồng, có nghĩa là, được đặt rõ ràng hoặc được xác định khác là hàng hóa hợp đồng.
 • B.6. Phân chia chi phí
Thanh toán tất cả các chi phí liên quan đến hàng hóa từ thời điểm chúng được giao theo A.4.
Thanh toán bất kỳ chi phí phát sinh nào, vì tàu do người mua chỉ định không đến đúng giờ hoặc sẽ không thể nhận hàng hoặc sẽ đóng hàng sớm hơn thời gian quy định hoặc do người mua không thực hiện nghĩa vụ của mình phù hợp với B.2., hoặc để đưa ra thông báo thích hợp phù hợp với B.7. tuy nhiên, với điều kiện là hàng hóa đã được hợp pháp hóa hợp đồng, nghĩa là phải được đặt rõ ràng hoặc được xác định khác là hàng hóa hợp đồng.
Thanh toán tất cả các khoản thuế, thuế và các khoản phí chính thức khác cũng như chi phí thực hiện các thủ tục hải quan phải trả khi xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa và khi cần thiết, để vận chuyển qua quốc gia khác.
Thanh toán tất cả các chi phí và phí phát sinh từ người bán trong hỗ trợ hiển thị theo A2.
 • B.7. Thông báo cho người bán
Cho người bán thông báo đầy đủ về tên tàu, nơi bốc hàng và thời gian giao hàng cần thiết.
 • B.8. Bằng chứng chứng từ vận chuyển giao hàng hoặc tin nhắn điện tử tương đương
Chấp nhận bằng chứng giao hàng theo A.8.
 • B.9. Kiểm tra hàng hóa
Thanh toán trừ khi có thỏa thuận khác, chi phí kiểm tra trước khi giao hàng (bao gồm cả việc kiểm tra bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu).
 • B.10. Các nghĩa vụ khác
Thanh toán tất cả các chi phí và phí phát sinh trong việc nhận các tài liệu hoặc các thông điệp điện tử tương đương được đề cập trong A.10. và bồi hoàn cho những chi phí phát sinh bởi người bán để thể hiện sự trợ giúp của người mua theo đúng.
Khi sử dụng điều kiện FAS, các bên cần lưu ý một điểm quan trọng là nên quy định càng rõ càng tốt về địa điểm xếp hàng tại cảng giao hàng chỉ định, vì mọi chi phí và rủi ro về hàng hóa tới địa điểm đó do người bán chịu và các chi phí này và chi phí làm hàng có thể thay đổi tùy tập quán từng cảng.
Mong rằng những kiến thức này có thể giúp ích cho quý khách hàng trong việc trau dồi kiến thức Incoterm và Xuất nhập khẩu!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *