Phân luồng tờ khai hải quan mới nhất năm 2024

Phân luồng tờ khai hải quan mới nhất

Phân luồng tờ khai hải quan mới nhất năm 2024

Phân luồng tờ khai là một trong những việc gây hồi hộp nhất trong suốt quá trình xuất nhập khẩu 1 lô hàng.

Việc tờ khai được phân luồng màu gì hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống khai hải quan điện tử.

Tuy nhiên đa phần người có kinh nghiệm đều có thể phán đoán trước được tờ khai sẽ được phân luồng gì để chủ động trong việc xuất trình chứng từ và hàng hóa.

Phân luồng tờ khai hải quan mới nhất
Phân luồng tờ khai hải quan mới nhất

1.      Cơ sở để phân luồng tờ khai hải quan

Về cơ bản, phần mềm hải quan điện tử sẽ dựa vào các tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của công ty bạn

(ví dụ: nợ thuế) và đánh giá mức độ rủi ro của hàng hóa bạn đang xuất nhập khẩu (ví dụ: hóa chất) để quyết định phân luồng cho tờ khai.

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan,      

Điều 13. Áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

 1. Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan,
 2. thanh tra và các biện pháp nghiệp vụ khác dựa trên việc tổng hợp,
 3. xử lý các kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật của người khai hải quan, phân loại mức độ rủi ro.

Điều 14. Đánh giá tuân thủ pháp luật đối với người khai hải quan

 1. Việc đánh giá mức độ tuân thủ của người khai hải quan được dựa trên hệ thống các chỉ tiêu, thông tin về:
 2. a) Tần suất vi phạm pháp luật hải quan và pháp luật thuế;
 3. b) Tính chất, mức độ vi phạm pháp luật hải quan và pháp luật thuế;
 4. c) Việc hợp tác với cơ quan hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan,
 5. kiểm tra, giám sát hải quan và chấp hành các quyết định khác của cơ quan hải quan.
 6. Cơ quan hải quan đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của người khai hải quan để áp dụng
 7. các biện pháp quản lý hải quan phù hợp theo từng mức độ tuân thủ.

 

Phân luồng tờ khai hải quan mới nhất
Phân luồng tờ khai hải quan mới nhất

2.      Quyết định phân luồng tờ khai hải quan

Thực ra việc phân luồng tờ khai theo màu xanh, vàng, đỏ là cách phân luồng theo quy định cũ

nhưng vẫn có thể áp dụng được với việc phân luồng tờ khai hiện tại.

Theo đó: luồng 1 tương ứng với màu Xanh – tờ khai được thông quan luôn; luồng 2 tương ứng với màu Vàng –

tờ khai phải kiểm tra hồ sơ trước khi thông quan; luồng 3 tương ứng với màu Đỏ

– tờ khai phải kiểm tra hàng hóa trước khi thông quan.

Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, 

Điều 19. Đăng ký tờ khai hải quan:

 1. Phân luồng tờ khai
 2. a) Tờ khai hải quan điện tử:

a.1) Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ tiêu chí phân loại mức độ rủi ro do

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định để quyết định phân luồng tờ khai và thông báo trên Hệ thống xử lý dữ liệu

điện tử hải quan theo một trong những hình thức dưới đây:

a.1.1) Chấp nhận thông tin khai Tờ khai hải quan (luồng 1);

a.1.2) Kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp, xuất trình hoặc các chứng từ có liên quan trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (luồng 2);

a.1.3) Kiểm tra kiểm tra thực tế hàng hóa trên cơ sở kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp, xuất trình hoặc các chứng từ có liên quan trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (luồng 3).

a.2) Tờ khai vận chuyển độc lập:

a.2.1) Chấp nhận thông tin khai Tờ khai hải quan (luồng 1);

a.2.2) Kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp,

xuất trình hoặc các chứng từ có liên quan trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (luồng 2).

Phân luồng tờ khai hải quan mới nhất
Phân luồng tờ khai hải quan mới nhất
 1. b) Tờ khai hải quan giấy, Bản kê vận chuyển:

Căn cứ căn cứ tiêu chí phân loại mức độ rủi ro do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, kết quả phân tích, đánh giá rủi ro

các thông tin có liên quan đến hàng hóa tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan,

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan quyết định kết quả phân luồng tờ khai hải quan,

Bản kê vận chuyển theo một trong các hình thức quy định tại điểm a khoản này.

3.      Thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan

Khi thực hiện mở tờ khai trên phần mềm hải quan điện tử bạn sẽ được biết kết quả phân luồng

ngay sau khi truyền tờ khai lên hệ thống.

Hợp nhất Thông tư 38/2023/TT-BTC và Thông tư 39/2023/TT-BTC.

Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu   06/09/2023Điều 19. Đăng ký tờ khai hải quan

 1. Thời điểm thông báo kết quả phân luồng

Tờ khai hải quan được cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng ngay sau khi Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký thông tin trên tờ khai hải quan.

Căn cứ vào thông tin cập nhật đến thời điểm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đến cửa khẩu,

Trường hợp thông tin về cơ sở phân luồng có thay đổi so với thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì Hệ thống tự động xử lý và thông báo việc thay đổi kết quả phân luồng tờ khai hải quan cho người khai hải quan.”

Ngoài kiến thức về tờ khai hải quan, INDOCHINALINES còn có những dịch vụ khác như:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *